vader/moeder > mensen die u kent van > uw werk

Of uw werk te combineren is met de verzorging van een chronisch ziek kind hangt voor een deel van uw situatie af. Maar niet alleen. U heeft ook te maken met uw werkgever, die meer of minder begrip heeft voor uw omstandigheden. Dat is niet altijd gemakkelijk. In dit gedeelte vindt u handreikingen om de zorg voor uw kind en uw werk te kunnen combineren.

 • Heeft uw kind een ziekte waarbij de omstandigheden snel kunnen veranderen? Dan moet u vrij kunnen nemen als dat nodig is. U heeft dus eigenlijk de garantie van uw werkgever nodig dat het geen probleem is als u weggeroepen wordt, want anders is werken psychisch niet vol te houden. Als uw kind ziek is, zit u op uw werk niet lekker en gaat dat dus ook ten koste van uw werk. Met name als u beiden werkt, is het nodig dat u uw werk en de omstandigheden daaromheen goed geregeld heeft. Spreek met uw partner af wie het beste op welke dagen bereikbaar is en zo nodig naar huis kan. Een netwerk van mensen om u heen is erg belangrijk om bij calamiteiten in te kunnen springen.

 • U bent misschien geneigd om uw werk op te geven om voor uw zieke kind te gaan zorgen. Dit kan erg moeilijk zijn. U moet vaak al best veel inleveren door de zorg voor uw zieke kind en dan ook nog uw baan opgeven is een grote stap. Voor sommige ouders geeft werken juist afleiding en de mogelijkheid tot contact met collega’s. Je hebt een verhaal bij thuiskomst, het maakt dat je je nuttig voelt en dwingt je tot een dagritme. Overdenk de voor- en nadelen van stoppen met werken goed. Bespreek dit ook met uw partner en eventueel met een medisch maatschappelijk werker van het ziekenhuis. Zo voorkomt u dat u alleen op emotionele gronden een besluit gaat nemen, waarvan u later misschien spijt krijgt.

 • Als het u niet lukt om altijd beschikbaar te zijn op uw werkdagen zijn er verschillende opties die u met uw werkgever kunt bespreken. Het is fijn om een goed contact te hebben met uw werkgever en daar ook in te investeren:

  - Vraag of u flexibel kunt werken.

  - Bespreek of u vervangend werk kunt doen. Hiermee laat u zien dat u bereid bent om mee te denken over een oplossing. Benadruk de wederzijdse belangen hierin. 

  - Bied aan om thuis te werken en registreer de gewerkte uren.

  - Bespreek of het mogelijk is om zorgverlof op te nemen (kijk na hoe dit in uw organisatie/CAO geregeld is).

 • Het kan ook zijn dat u tijdelijk niet of niet volledig kunt werken. In die situatie zijn de volgende tips goed om in overweging te nemen:
  - Kijk in uw CAO of bedrijfsregeling na wat de afspraken zijn met betrekking tot ziekte en verzuim. Of vraag dit zo nodig na bij iemand van de ondernemingsraad of de medezeggenschapsraad.

  - Het is goed om minimaal één keer per week contact te hebben met uw leidinggevende. Doe dit het liefst op een afgesproken tijdstip. 

  - Geef uw werkgever voldoende informatie over de aandoening van uw kind en het eventuele behandelplan. Neem gegevens mee (brief van de arts, een behandelschema) en laat dit zo nodig kopiëren voor het personeelsdossier. Door hierin openheid te tonen kweekt u goodwill, medewerking en support. Dan kan er rekening gehouden worden met de nieuwe omstandigheden en kunnen er afspraken gemaakt worden.

  - Het medisch maatschappelijk werk in het ziekenhuis kan u helpen om een gesprek met uw werkgever voor te bereiden of namens u contact opnemen met de werkgever.

  - Heeft u als gevolg van de ontstane situatie zelf gezondheidsklachten? Vraag dan uw huisarts om een brief te schrijven voor uw werkgever. Vraag zo nodig of de huisarts schriftelijk of mondeling informatie wil verstrekken aan de bedrijfsarts en/of ARBO-dienst.

  - Geef de ARBO-dienst ook toestemming om contact met uw huisarts op te nemen.

  - Ga zo mogelijk met twee personen naar een gesprek met de bedrijfsarts en/of ARBO-dienst. De ander kan u ondersteunen als dat nodig mocht zijn. En met z’n tweeën hoort u meer dan alleen.

  - Vraag de bedrijfsarts om een gespreksverslag of een kopie van zijn bevindingen.

  - Bedrijfsrisico kan een argument zijn om u ziek te melden. Is dat bij u het geval? Bespreek dit dan met uw werkgever. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan concentratieproblemen bij een vrachtwagenchauffeur of kraanmachinist, of als u werkt in de bouw op een steiger. Maar er zijn ook andere situaties denkbaar waarin dit speelt.

  - Komt u er met uw werkgever niet uit, dan kunt u ook contact opnemen met de bedrijfsarts of de bedrijfsgeneeskundige dienst om te bekijken of er met bemiddeling een regeling te treffen is. U kunt ook overleggen met de vakbond of de rechtsbijstandverzekering of een andere beschikbare deskundige (uit uw sociale netwerk). Laat een aantekening maken van het gesprek. Schakel zo nodig juridische hulpverlening in (van het juridisch loket in uw gemeente bijvoorbeeld). Meer informatie en advies is te vinden op: http://www.juridischsteunpunt.nl/juridisch-steunpunt/vragen

  - Ook bij het juridisch steunpunt van de CG-raad kunt u terecht met vragen over zorg, vervoer, onderwijs, sociale zekerheid, wonen, werk, verzekering of belasting. Bent u lid van een patiëntenvereniging die aangesloten is bij de CG-raad? Dan krijgt u gratis hulp bij een kansrijk bezwaar of beroep.

  - Maak een (digitale) map aan waarin u alle mails, brieven, berichtjes tussen u en de werkgever bewaart. Het is ook goed om een logboek bij te houden van alle contacten met de werkgever. Hierin kunt u vastleggen: de datum van het gesprek, naam en functie gesprekspartner (leidinggevende, p&o functionaris, verzuimmanager etc.), besproken onderwerpen, gemaakte afspraken, sfeer van het gesprek. Dit logboek geeft u overzicht en is tevens een geheugensteun. Laat afspraken zwart op wit zetten.